01 02 03 04 05 06

Logopedia

Pracuję jako terapeuta mowy dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i wadami wymowy u pacjentów z:

 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • dyslalią,
 • afazją,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz),
 • terapia zaburzeń mowy i języka u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, m.in. afazją, dyzartrią, dysfazją.

Wykorzystuję następujące techniki:

 • techniki z integracji: odruchów dynamicznych i posturalnych, wzrokowo - słuchowych oraz ustno - twarzowych,
 • terapię sensomotoryczną i korektę dysfunkcji ustno - twarzowych,
 • relaks psychostymulacyjny,
 • terapię neurotaktylną,
 • ćwiczenia oddechowo-głosowe i rozwibrowujące,
 • masaż artykulatorów (twarzy i jamy ustnej), masaże uciskowe,
 • zajęcia logorytmiczne i arteterapię,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • zabawy tematyczne i parateatralne,
 • techniki ułatwiające mówienie i rozumienie mowy - rytmogesty i kreacje ruchowe,
 • techniki pracy nad rozwojem wypowiedzi zdaniowych – metodę klockową,
 • ćwiczenia rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem figur,
 • terapię ręki i stopy.

Moje działania mają na celu:

 • stymulację nadawania mowy (ekspresji słownej) w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, procesu nazywania, mowy dialogowej i opowieściowej,
 • stymulację odbioru mowy (rozumienie mowy) w zakresie zdań prostych, złożonych gramatycznie struktur składniowych, pojęć abstrakcyjnych,
 • stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, czuciowej, pamięci, myślenia, uwagi, koncentracji, orientacji przestrzennej,
 • reedukację czytania i pisania.