01 02 03 04 05 06

Integracja odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych

Jest programem terapeutycznym, opracowanym przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją. Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

  • porażeniami mózgowymi,
  • autyzmem,
  • zachowaniami agresywnymi,
  • lękami i fobiami,
  • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
  • nadpobudliwością psychoruchową,
  • trudnościami w nauce, dysleksją,
  • zaburzeniami mowy,
  • zaburzeniami integracji sensorycznej,